فال ابجد یکی از فال‌های بسیار جالب است. فال ابجد بر اساس ۴ حرف الفبای فارسی انجام می‌شود. در فال ابجد مشاهده می‌کنید که ۴ حرف الف، ب، ج، د بر اساس ماه تولدتان چگونه چیده می‌شود. فال ابجد را بسیاری به دانیال نبی نسبت می‌دهند. فال ابجد امروز خود را در ادامه ملاحظه کنید.
فروردین
ابجد فال شما :  ب  ج  آ
تعبیر : به زودی ازدواج در پیش رو دارید که موفقیت را در وجودتان به وجود می‌آورد که باعث می‌شود بتوانید خیلی زود خوشبختی و نشاط را در خود ایجاد کنید.
 
 
اردیبهشت
ابجد فال شما :  آ  ب  آ
تعبیر : نسبت به زندگی تان بدبین نباشید. سعی کنید فرد عاقل و دانا باشید تا بتوانید مشکلات زندگی تان را از بین ببرید و خود را به آرامش برسانید.
 
 
خرداد
ابجد فال شما :  د  د  د
تعبیر : به زودی به ثروت خواهید رسید که شادمانی را در وجودتان به وجود می‌آورد و باعث می‌شود بتوانید خیلی زود از تمام پستی و بلندی های زندگی عبور کنید.
 
تیر
ابجد فال شما :  ج  د  ج
تعبیر : به زودی به هدف و خواسته های قلبی تان در زندگی خواهید رسید و موفقیت و سربلندی را در آینده به دست می‌آورید که شما را به مقامات بالا می رساند و شادی را در وجودتان به وجود می آورد.
 
مرداد
ابجد فال شما :  آ  ب  آ
تعبیر : به زودی در انجام کارهایتان مرتکب اشتباهی خواهید شد بهتر است بیشتر حواستان را جمع کنید و مراقب کارهایی که انجام میدهید باشید که شما را به دردسر های بزرگ مواجه نکند.
 
شهریور
ابجد فال شما :  د  ج  ج
تعبیر : زندگی پستی و بلندیهای فراوانی دارد بهتر است هر چه زودتر خود را از پستی و بلندی های زندگی عبور دهید و با آرامش و آسایش در امورات زندگی برسانید.
 
مهر
ابجد فال شما :  د  ج  ج
تعبیر : تصمیمات مهمی برای خود در زندگی بگیرید تا بتوانید مشکلات خود را از بین ببرید و به آرامش و آسایش خیلی زود نزدیک شوید سعی کنید در انجام کارهایتان بی‌انگیزه نباشید.
 
آبان
ابجد فال شما :  ب  ب  آ
تعبیر : در زندگی ناامیدی را از خود دور کنید به لطف خداوند مشکلات و سختیها از سر راهتان برداشته می شود آرامش خاصی در وجودتان به وجود خواهد آمد.
 
آذر
ابجد فال شما :  د  د  آ
تعبیر : در زندگی شخصی به شما حسادت می کند و می خواهد مشکلات بزرگی برایتان به وجود بیاورد بهتر است حواستان را جمع کنید تا به نابودی مواجه نشوید.
 
دی
 
ابجد فال شما :  د  آ  ب
تعبیر : موفقیت و سربلندی در آینده نصیبتان می‌شود سعی کنید در انجام کارهایتان تأخیر به وجود نیاورید که شما را به نابودی می رساند و برایتان غم و اندوه بزرگی به وجود می‌آورد.
 
بهمن
ابجد فال شما :  ب  د  ب
تعبیر : اگر آرزویی دارید به آن خواهید رسید و شادی و خوشبختی را در زندگی تان به دست می آورید سعی کنید هیچ گاه در انجام کارهایتان با عجله عمل نکنید.
 
اسفند
ابجد فال شما :  ج  ج  د
تعبیر : بهتر است در زندگی به خود اهمیت بسیار زیادی بدهید تا بتوانید به دست بیاورید و خود را به مقامات بالا و سربلندی در آینده برسانید.

source

توسط blogfarsi