آبشار بازیکن کانادا اولین امتیاز را برای این تیم به همراه آورد. (۱-صفر به سود کانادا)
روی یک ناهماهنگی در دفاع ایران، امتیاز بعد برای کانادا به دست آمد. (۳-صفر به سود کانادا)
جای خالی به موقع میثم صالحی، اولین امتیاز ایران در این بازی را به همراه داشت. (۴-یک به سود کانادا)
سرویس اسکالتر به امتیاز تبدیل شد. (۶-یک به سود کانادا)
سرویس غفور به بیرون رفت. (۷-۲ به سود کانادا)
آبشار پرین پس از برخورد به دفاع ایران به بیرون رفت. (۸-۳ به سود کانادا)
دفاع خوب محمد موسوی چهارمین امتیاز ایران را به همراه داشت. (۹-۴ به سود کانادا)
حرکت سرعتی کانادایی‌ها به امتیاز تبدیل شد. (۱۰-۵ به سود کانادا)
وقت استراحت فنی برای ایران اعلام شد.
حرکت سرعتی بازیکنان ایران توسط مجرد به امتیاز تبدیل شد. (۱۴-۹ به سود کانادا)
پس از چند رفت و آمد، هوگ با آبشار قدرتی خود امتیاز را برای تیمش گرفت. (۱۵-۹ به سود کانادا)
سرویس کریمی مستقیما به بیرون رفت. (۱۶-۱۰ به سود کانادا)
سرویس صالحی نیز به بیرون رفت. (۱۷-۱۱ به سود کانادا)
آبشار مجرد توسط بازیکن کانادا تک دفاع شد. (۱۹-۱۲ به سود کانادا)
آبشار قدرتی پرین بار دیگر به امتیاز تبدیل شد. (۲۰-۱۳ به سود کانادا)
آبشار هوگ پس از برخورد به دفاع ایران به بیرون رفت. (۲۱-۱۴ به سود کانا‌دا)
آبشار سرعتی مجرد بدون برخورد به دفاع حریف به بیرون رفت. (۲۳-۱۴ به سود کانادا)
مدافعان کانادا به خوبی آبشار صالحی را دفع کردند و امتیاز ۲۴ برای کانادایی ها به دست آمد.
آبشار امیر غفور با برخورد به دست مدافعان کانادا به بیرون رفت و منجر به کسب امتیاز ۱۶ برای ایران شد.
سرویس غفور به بیرون زمین رفت و امتیاز ۲۵ برای کانادایی ها به دست آمد.
ست اول با نتیجه ۲۵ بر ۱۶ به نفع کانادا به پایان رسید.
ایران صفر - کانادا سه /شکست ملی پوشان والیبال ایران مقابل کانادا
آبشار هوگ بدون برخورد به بازیکنان ایران به بیرون رفت. (یک – صفر به سود ایران)
آبشار سرعتی موسوی به امتیاز تبدیل شد. (۲-۲ مساوی)
آبشار صالحی در زمین کانادا خوابید. (۳-۳ مساوی)
سرویس نیکولاس هوگ به امتیاز تبدیل شد. (۵-۳ به سود کانادا)
سرویس موسوی به بیرون رفت. (۶-۴ به سود کانادا)
آبشار اسکلیتر پس از برخورد به دفاع ایران به بیرون رفت. (۷-۵ به سود کانادا)
آبشار اسکلیتر به بیرون رفت. (۷-۷ مساوی)
سرویس عبادی پور به امتیاز تبدیل شد. (۸-۷ به سود ایران)
سرویس عبادی پور به بیرون رفت. (۸-۸ مساوی)
آبشار اسکلیتر به امتیاز تبدیل شد. (۹-۹ مساوی)
سرویس ون برکل به امتیاز تبدیل شد. (۱۱-۹ به سود کانادا)
آبشار قدرتی هوگ در زمین ایران خوابید. ( ۱۲-۱۰ به سود کانادا)
آبشار عبادی پور توسط بازیکنان کانادا دفاع شد. (۱۴-۱۱ به سود کانادا)
آبشار کنترل شده پرین به امتیاز تبدیل شد. (۱۵-۱۲ به سود کانادا)
سرویس معروف به تور برخورد کرد. (۱۶-۱۳ به سود کانادا)
سرویس عبادی پور به امتیاز تبدیل شد. (۱۶-۱۵ به سود کانادا)
آبشار اسکلیتر پس از برخورد به دفاع ایران به بیرون رفت. (۱۷-۱۵ به سود کانادا)
سرویس صابر کاظمی به تور برخورد کرد. (۱۸-۱۶ به سود کانادا)
سرویس غفور به تور برخورد کرد. (۱۹-۱۷ به سود کانادا)
آبشار تماشایی هوگ کانادا را به امتیاز ۲۰ رساند. (۲۰-۱۷ به سود کانادا)
آبشار سرعتی موسوی توسط بازیکنان کانادا دفاع شد. (۲۱-۱۷ به سود کانادا)
وقت استراحت فنی برای ایران در نظر گرفته شد.
آبشار غفور به امتیاز تبدیل شد. (۲۱-۱۸ به سود کانادا)
نیکولاس هوگ بار دیگر آبشارش را در زمین ایران خواباند. (۲۲-۱۸ به سود کانادا)
آبشار سرعتی موسوی بار دیگر دفاع شد. (۲۳-۱۸ به سود کانادا)
آبشار پرین پس از برخورد به دفاع ایران به بیرون رفت. (۲۴-۱۹ به سود کانادا)
در نهایت ست دوم با امتیاز ۲۵ بر ۲۰ به نفع کانادا به پایان رسید.
ایران صفر - کانادا سه /شکست ملی پوشان والیبال ایران مقابل کانادا
ست سوم با آبشار هوگ و امتیاز برای کانادا همراه بود.
سرویس هوگ در زمین ایران با دریافت همراه بود و اولین امتیاز برای ایران در ست سوم کسب شد.
آبشار اسکلاتر به دست مدافعان روی تور ایران برخورد کرد و به بیرون رفت و امتیاز ۲ برای کانادا به دست آمد.
در ادامه دفاع زیبای موسوی بر روی تور امتیاز ۲ و برابر برای ایران را کسب کرد.
آبشار اسکلاتر به بیرون رفت تا ایران به امتیاز ۳ برسد.
در ادامه امیر غفور سرویس خود را به تور زد.
رالی زیبای بین ایران و کانادا به سود کانادایی‌ها تمام شد.
آبشار میثم صالحی در زمین کانادا خوابید.
سرویس صالحی در زمین کانادا دریافت و در ادامه تبدیل به امتیاز شد.
سرعت در زمین ایران به کار گرفته شد تا امتیاز ۴ برای ایران به دست آمد.
ونبریکل حمله ایران را دفاع کرد تا امتیاز ۷ برای کانادایی ها کسب شود.
دریافت در زمین کانادا انجام نشد تا ایران به امتیاز برابر ۷ برسد.
آبشار میلاد عبادی پور در زمین کانادا جای گرفت تا امتیاز ۸ برای ایران کسب شود.
آبشار کانادایی‌ها به دفاع روی تور ایران برخورد کرد و به بیرون رفت تا باز هم در امتیاز‌ها برابر شوند.
سرویس پرین به بیرون رفت و امتیاز برای ایران شد.
سرویس عبادی پور در زمین کانادا خوابید تا امتیاز مستقیم سرویس را برای ایران کسب کند.
در ادامه آبشار بازیکنان کانادایی در زمین ایران جای گرفت.
امیر غفور با آبشار بی نقص خود امتیاز ۱۱ را برای ایران کسب کرد.
آبشار اسکلاتر در زمین ایران دریافتی ناقص داشت و امتیاز مساوی برای کانادایی‌ها کسب شد.
میثم صالحی آبشار زیبایی را زد تا ایران به امتیاز ۱۲ برسد.
سرویس امیر غفور به بیرون رفت.
هماهنگی معروف و موسوی امتیاز ۱۳ را برای ایران به همراه داشت.
آبشار پرین دریافتی را نداشت تا امتیاز ۱۳ به کانادا برسد.
آبشار عبادی پور به بیرون رفت.
سرویس هدف دار ویگراس در زمین ایران دریافتی را نداشت تا کانادا به امتیاز ۱۵ برسد.
در ادامه توپ برگشتی کانادایی ها را موسوی با آبشار زیبا تبدیل به امتیاز کرد.
سرویس موسوی به تور خورد.
رالی زیبای بین ۲ تیم ایران و کانادا به سود کانادایی ها تمام شد.
اختلاف امتیاز بین ۲ تیم به ۳ رسید که آلکنو را مجبور کرد تا درخواست وقت استراحت و با شاگردان خود صحبت کند.
بعد از وقت استراحت این ملی پوشان بودند که امتیاز ۱۵ را کسب کردند.
سرویس پرین به تور خورد و رد نشد.
در ادامه سرویس عبادی پور در زمین کانادایی‌ها جای گرفت تا ایران به امتیاز ۱۷ برسد.
همین امر باعث شد تا سرمربی کانادا درخواست وقت استراحت کند.
سرویس عبادی پور به تور خورد تا کانادا به امتیاز ۱۹ برسد.
در ادامه ضربه امیر غفور در زمین کانادا جای نگرفت.
کار سرعتی در زمین ایران امتیاز ۱۸ را برای کشورمان به همراه داشت.
ملی پوشان با دفاع زیبا امتیاز ۱۹ را برای ایران کسب کردند.
آبشار امیر غفور در زمین کانادا جای گرفت و به امتیاز ۲۰ رسیدیم.
سرویس هوگ با دریافت در زمین ایران همراه شد و میثم صالحی با آبشار زیبا ایران را به امتیاز ۲۱ رساند.
آبشار پرین در زمین ایران خوابید.
آبشار امیر غفور دفاع شد و کانادا به امتیاز ۲۴ رسید و در آستانه پیروزی در ست سوم قرار گرفت.
سرویس موسوی به تور خورد و امتیاز ۲۵ برای کانادا کسب شد تا کانادا ست سوم را ۲۵ بر ۲۲ به سود خود به پایان برسد.

source

توسط blogfarsi

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.